Kategoria: Negocjacje

Prace z dziedziny Negocjacje . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.       1.1 Istota procesu komunikacji. 1.2 Formy komunikowania. 1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji. Rozdział 2. psychologiczne determinanty kontaktów z klientami. 2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja. 2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne. Rozdział 3.…

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21 2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów…

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Przyczyny negocjacji       1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5       1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7       1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11       1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13 Rozdział II Przebieg negocjacji       2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15       2.2 Realizacja negocjacji ………..21 Rozdział III Rezultaty wynikające z…

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu       1.1. Definicja konfliktu…………5       1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16       1.3. Typologia konfliktów…………25       1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41 Rozdział II Zarządzanie konfliktem w organizacji       2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50       2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54       2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59 Rozdział III Charakterystyka towarzystwa…

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Proces negocjacji       1.1 Definicja negocjacji       1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna       1.3 Strategie negocjacyjne Rozdział 2. Konflikt       2.1 Pojęcie konfliktu       2.2 Typy i etapy konfliktu Rozdział 3. Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu       3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej       3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych       3.3 Przygotowanie argumentów…

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Konflikty w organizacji.       1.1. Definicje konfliktów………7       1.2. Rodzaje konfliktów………10       1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14       1.4. Konsekwencje konfliktów………19          1.4.1. Efekty negatywne………20          1.4.2. Efekty pozytywne………21       1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23 Rozdział 2. Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.       2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28          2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29          2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32…

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1. Konflikt organizacyjny       1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6 1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9 1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14 1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15…….. 1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18 1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24 Rozdział 2. Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów       2.1. Procesy…

Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota negocjacji       1.1 Pojęcie negocjacji ……….5 1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9 1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11 1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16 1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20 Rozdział II Komunikacja podstawą udanych negocjacji       2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23 2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji……….…

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia       1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu 1.2. Elementy kultury organizacyjnej 1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej Rozdział 2. Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny       2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu 2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego 2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów…

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji       1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji 1.2. Negocjacje w Policji 1.2.1. Definicja negocjacji 1.2.2. Fazy negocjacji 1.2.3. Style i rodzaje negocjacji 1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji 1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji Rozdział 2. Kompetencje funkcjonariuszy Policji…

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota negocjacji w biznesie…….. 6 Rozdział 2. Rola menadżera w przedsiębiorstwie       2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14 2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20 2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24 Rozdział 3. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32 Rozdział 4. Analiza i wnioski z…

Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 1. Definicja ADR………. 5 2. Geneza ADR………. 8 3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13 Rozdział II Teoretyczne założenia mediacji 1. Definicja mediacji……….16 2. Cechy i korzyści mediacji……….20 3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23 4. Osoba mediatora……….26 Rozdział III Idea…

Negocjacje w służbie zdrowia

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka negocjacji       1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji 1.2.Style negocjacji 1.3.Sposób prowadzenia negocjacji 1.4.Cechy negocjatora 1.5.Etapy negocjacji 1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania . 1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji 1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość 1.6.Warunki udanych negocjacji 1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu 1.8.Trudny partner 1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji…

Prawa dziecka w literaturze

Przez administrator

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne 1.2 Pojęcie dziecka 1.3 Pojęcie praw dziecka 1.4 Prawa dziecka – rys historyczny 1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym 1.6 Prawa dziecka w szkole 1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy. 1.1 Definicje negocjacji………5 1.2 Etapy procesu negocjacji………9 1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14 Rozdział 2 Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych. 2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17 2.2 Modele negocjacji………22 2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27 Rozdział…

Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Komunikacja.       1.1 Definicja i istota komunikacji……….3 1.1.1 Komunikacja werbalna……….6 1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7 1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9 1.3 Modele procesu komunikowania się……….12 1.4 Style komunikacyjne……….15 1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17 Rozdział 2. Konflikt w organizacji.       2.1 Pojęcie i istota konfliktów……….23 2.2 Rodzaje konfliktów…

Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia negocjacji       1.1. Definicja negocjacji 1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora 1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów 1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe Rozdział 2 Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji       2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach 2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia 2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i…

Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.       1.1 Pojęcie i istota………. 7 1.2 Źródła konfliktu………. 8 1.3 Etapy konfliktu ……….13 1.4 Typy konfliktów ……….15 Rozdział 2 Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.       2.1 Definicja i istota ……….18 2.2 Elementy negocjacji………. 19 2.3 Rodzaje negocjacji………. 22 2.4 Strategie negocjacyjne……….…