Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Prace z dziedziny Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza kompetencji menadzerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje…

Poziom czestotliwosci wystepowania zachowan agresywnych i prospolecznych uczniów szkoly podstawowej na podstawie opinii nauczycieli

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Agresja i agresywnosc jako cechy zachowan spolecznych 1.1.Wybrane teorie agresji………..4 1.2.Pojecie agresji i jej rodzaje………..8 1.2.1.Bullying i cyberbullying jako rodzaje agresji rówiesniczej………..12 1.3.Grupa rówiesnicza jako zródlo i obszar manifestowania zachowan agresywnych………..20 Rozdzial 2 Dzialania profilaktyczne na rzecz przeciwdzialania formom agresji i agresywnosci 2.1.Zakres programów wychowawczych szkól w…

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4 Jednostki analizy, dobór próby, organizacja…

Kompetencje pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa w zakresie pomocy przedmedycznej na przykladzie policji

Przez administrator

Wstep………5 Rozdzial I 1. Kompetencje oraz potrzeby ich rozwijania w pracy, pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa 1.1 Pojecie i istota kompetencji w pracy policji………. 6 1.1.1. Pojecie kompetencji ………6 1.1.2 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na kompetencje……… 6 1.1.3 Istota kompetencji w pracy pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa……… 8…

Wplyw Kopalni Soli Wieliczka na rozwój miasta

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Turystyka w regionie malopolski 1.1 Podstawowe pojecia zwiazane z turystyka 1.2 Trendy turystyczne w województwie malopolskim 1.3 Atrakcyjnosc turystyczna miasta Wieliczka Rozdzial II Charakterystyka Kopalni Soli w Wieliczce 2.1 Zarys historyczny 2.2 Polozenie geograficzne Kopalni Soli w Wieliczce 2.3 Trasa turystyczna i zabytkowa Kopalni Rozdzial III Wplyw…

Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem 1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie 1.2. Pomiar plynnosci finansowej 1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci Rozdzial II Charakterystyka badanej spólki akcyjnej 2.1. Charakterystyka firmy XYZ 2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu 2.3. Analiza rachunku przeplywów srodków pienieznych Rozdzial III Analiza wskaznikowa…

Badania satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki na przykladzie Portu Lotniczego Im. Jana Pawla II w Balicach

Przez administrator

Wstęp i cel pracy……..4 1 Charakterystyka rynku pasazerskich przewozów lotniczych w Polsce oraz w Miedzynarodowym Porcie im. Jana Pawla II w Balicach …….. 6 1.1 Ogólna charakterystyka przewozów pasazerskich oraz wykonanych operacji lotniczych w Polsce…….6 1.2 Tendencje rozwojowe transportu lotniczego w Kraków Airport …….. 9 2 Procedury w zakresie przewozu…

O identyfikacji i racjonalizacji zjawiska wzajemnosci w wyborach ekonomicznych

Przez administrator

Wstep ………5 1. Identyfikacja wzajemności 1.1. Definicje wzajemnosci ………. 7 1.2. Klasyfikacje wzajemnosci ……….9 1.3. Przyklady ……….11 1.4. Wnioski ………. 13 2. Wzajemnosc w eksperymentach 2.1. Wzajemnosc bezposrednia ………. 14 2.2. Wzajemnosc wsród dzieci ………. 16 2.3. Wzajemnosc bezposrednia w organizacjach ……….17 2.4. Wzajemnosc posrednia w grach ultimatum i dyktator ……….20…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1…

Ustrój wewnętrzny oraz pozycja ustrojowa Senat III Rzeczpospolitej Polskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Dzieje Polskiego Senatu 1. Początki Senatu 2. Senat w II RP ………26 3. Referendum 3x TAK i zniesienie Senatu ………35 4. Przywrócenie Senatu po 1989 roku ………38 Rozdział II Ustrój wewnętrzny Senatu 1. Tryb funkcjonowania Senatu ………42 2. Marszałek Senatu ………45 3. Prezydium Senatu i Konwent Seniorów………47…

Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez spółdzielnię mieszkaniową XYZ w oparciu o metodę Servqual

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania jakością 1.1. Podstawowe pojęcia oraz istota zarządzania jakością 1.2. Zarys koncepcji zarządzania jakością 1.2.1. TQM 1.2.2. Systemy jakości usług wg normy ISO 9000 1.3. Rola i znaczenie jakości w procesie świadczenia usług Rozdział 2 Wybrane metody i techniki pomiaru jakości i satysfakcji ze świadczonych…

Analiza sprawowania rządów przez Adlofa Hitlera

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terminologia – totalitaryzm, przywództwo, nazizm 1.1. Totalitaryzm 1.2. Przywództwo 1.3. Nazizm 1.3.1. Geneza narodowego socjalizmu 1.3.2. Podstawowe założenia nazizmu 1.3.3. Narodowosocjalistyczna Partia Robotników 1.3.4. Nazizm jako przykład nacjonalizmu ekspansywnego Rozdział 2 Biografia Hitlera od urodzenia do momentu objęcia przywództwa w państwie 2.1. Pochodzenie, dzieciństwo i lata młodości…

Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1. Geneza pojęcia kapitału intelektualnego 1.2. Definicje kapitału intelektualnego 1.3. Istota i struktura kapitału intelektualnego 1.4. Znaczenie i rola pomiarów kapitału intelektualnego w zarządzaniu Rozdział 2 Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 2.1. Klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego 2.2. Ocena metod pomiaru…

Kondycja finansowa wybranych spółek komunalnych

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Gospodarka komunalna w Polsce 1.1. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej 1.2. Formy organizacyjne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 1.3. Organizowanie działalności w formie spółek kapitałowych 1.4. Charakterystyka gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej Rozdział 2 Teoretyczno-poznawcze aspekty analizy finansowej 2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 2.2. Rodzaje oraz metody analizy…

Kształtowanie się wypadkowości w zakładach pracy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Kwestie terminologiczne 1.2. Normalizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.1 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w Polsce 1.2.2 Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.3 Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.4 Uregulowania prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Rozdział…

Uwarunkowania sukcesu zawodowego kobiet na stanowiskach kierowniczych

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Sytuacja kobiet w zarządzaniu 1.1. Miejsce kobiet we współczesnym życiu gospodarczym…………6 1.2. Udział kobiet w zarządzaniu w Polsce i Europie…………12 1.3. Przejawy dyskryminacji kobiet w organizacjach…………14 Rozdział 2 Uwarunkowania kariery menedżerskiej kobiet 2.1. Definiowanie sukcesu zawodowego kierownika …………19 2.2. Determinanty kariery kobiet na stanowiskach …………21 2.3. Profil…

Zastosowanie algorytmu najbliższego sąsiada w klasycznym problemie marszrutyzacji pojazdów

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawy teoretyczne 1.1. Istota i geneza logistyki w gospodarce 1.2. Charakterystyka transportu i podstawowych pojęć dotyczących transportu 1.3. Planowanie w transporcie Rozdział II Planowanie tras dostaw 2.1. Cele planowania tras dostaw 2.2. Problem marszrutyzacji pojazdów 2.3. Metody rozwiązywania problemu marszrutyzacji pojazdów Rozdział III Rozwiązanie klasycznego wariantu problemu…

Zastosowanie metod ustalania wielkości zamówień jednorazowych w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawy teoretyczne logistyki w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Geneza i historia rozwoju logistyki 1.3. Najważniejsze zagadnienia współczesnej logistyki 1.4. Najnowsze wyzwania rozwojowe logistyki Rozdział II Logistyczne aspekty zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 2.1. Realizacja zamówień i podejście do zapasów 2.2. Rola gospodarki magazynowej 2.3. Rola zarządzania…

Rola płynności finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie analizy finansowej……….3 1.2 Metody stosowane w analizie finansowej ……….7 1.3 Źródła informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw ……….10 1.4 Przydatność sprawozdań finansowych jako źródła informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ……….15 Rozdział II Istota i znaczenie…

Eliminowanie ograniczeń zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa (wąskich gardeł) kierunkiem poprawy wyników przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Zarządzanie logistyczne systemem produkcji 1.1 Logistyka systemu produkcyjnego………. 7 1.2 Proces zaopatrzenia ……….10 1.3 Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi………. 15 Rozdział II Analiza rynku opon w Polsce 2.1. Charakterystyka rynku i konkurencji ……….21 2.2. Układ sił na rynku ……….24 2.3. Kształtowanie się sprzedaży na rynku………. 24 2.4.…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Hotelu w latach 2015-2019

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Czynniki analizy finansowej 1. Cele oraz zasoby przedsiębiorstwa………..5 2. Proces zarządzania w analizie finansowej………..8 3. Rola, przedmiot oraz zakres analizy finansowej………..21 4. Sprawozdanie finansowe w charakterze źródła informacji analizy finansowej………..27 Rozdział II Techniki analizy finansowej przedsiębiorstwa 1. Rodzaje oraz metody analizy finansowej………..31 2. Wstępna analiza…

Analiza problemu wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości w jednostkach gospodarczy 1.1 Pojęcie rachunku kosztów……….. 7 1.2 Funkcje rachunku kosztów ………..10 1.3 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych jako tradycyjne modele rachunku kosztów ………..16 1.3.1 Rachunek kosztów pełnych ………..17 1.3.2 Rachunek kosztów zmiennych……….. 20 1.4 Rachunek kosztów działań jako nowoczesny…

Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Niepełnosprawność       1.1 Definicja………. 4 1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7 1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8 1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13 Rozdział 2 Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych       2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych………. 16 2.2 Oferta powiatowego Urzędu Pracy skierowana dla osób niepełnosprawnych…

Projekt koncepcyjny wykorzystania kompaktowej biogazowni w małym gospodarstwie rolniczym

Przez administrator

Wprowadzenie………. 2 1. Kompaktowa biogazownia ARTI – opis technologii ………. 3 2. Istota posiadania kompaktowej biogazowni ………. 6 3. Fermentacja beztlenowa 3.1 Biogaz – produkt fermentacji anaerobowej………. 8 3.2 Podstawowe parametry procesu fermentacji………. 9 4. Uzysk i wykorzystanie biogazu z biogazowni ARTI………. 14 5. Podsumowanie i wnioski………. 17 6. Przekuć…

Analiza sprawozdania finansowego jako źródła oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka sprawozdania finansowego. 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych ………5 1.2. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych……… 8 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych……… 12 1.4. Elementy sprawozdania finansowego……… 14 Rozdział II Analiza sprawozdania finansowego 2.1. Istota i cel analizy sprawozdania finansowego……… 23 2.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 24…