Zastosowanie Design for Manufacturing and Assembly w procesie produkcji – analiza korzyści i zagrożeń.

Przez Admin

Wstęp Rozdział 1 Innowacja jako element procesów gospodarczych 1.1. Pojęcie innowacji………..6 1.2. Źródła innowacji………..7 1.3. Typy innowacji………..12 1.4. Proces innowacyjny………..13 1.5. Wprowadzanie innowacji………..17 Rozdział 2 Problematyka procesu produkcyjnego 2.1. Istota procesów produkcyjnych………..22 2.2. Elementy i struktura procesu produkcyjnego………..27 2.3. Klasyfikacja procesów produkcyjnych………..34 2.4. Typy i metody organizacji procesów produkcji………..40 Rozdział…

Rzecznik prasowy rządu – polityk, celebryta czy pr-owiec analiza na przykładzie rzeczników prasowych rządu w Polsce po 1989 roku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Instytucja rzecznika prasowego 1.1. Historia oraz przyczyny powoływania rzeczników prasowych 1.2. Rzecznik prasowy – kwalifikacje oraz zakres obowiązków 1.3. Rola rzecznika prasowego w polityce Rozdział 2 Techniki PR wykorzystywane w pracy rzecznika prasowego 2.1. Sposoby komunikowania się i przekazu informacji (relacje z mediami, struktury wypowiedzi, spotkania z…

Rywalizacja marek za pomocą marketingu na przykładzie marek napojów gazowanych Coca-cola i Pepsi

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Rola marketingu we współczesnej gospodarce 1.1. Pojęcie i zadania marketingu 1.2. Charakterystyka instrumentów Marketing-Mix 1.3. Wzrost znaczenia marketingu w gospodarce Rozdział 2 Marka, jako narzędzie oddziaływania rynkowego 2.1. Definicja i funkcje marki 2.2. Struktura i wizerunek marki 2.3. Wpływ marki na decyzje zakupowe Rozdział 3 Instrumenty kształtujące…

Dylematy zarzadzania : tworzenie spółki z ogrniczona odpowiedzialnościa

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Spółka prawa handlowego-zagadnienia ogólne. 1.1 Spółki osobowe ………..4 1.2 Spółki kapitałowe ………..6 Rozdział II Spółka z o.o.-podstawowe informacje 2.1. Osobowo-kapitałowy charakter spółki z o.o………… 9 2.2 Wady i zalety spółki z o.o………… 13 2.2.1 Zalety prowadzenia spółki z o.o………… 13 2.2.2 Wady prowadzenia spółki z o.o………… 15…

Logistyka odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Charakterystyka i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych 1.1. Definicje odpadów niebezpiecznych ……….9 1.2. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych………. 10 Rozdział II Logistyka odpadów niebezpiecznych 2.1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi………. 16 2.2. Transport drogowy odpadów niebezpiecznych………. 19 2.3. Składowanie odpadów niebezpiecznych………. 23 Rozdział III Charakterystyka i postępowanie z odpadami medycznymi 3.1. Definicja i…

Analysis of road transportation – European flat glass industry case study

Przez administrator

Introduction………..3 1. Road transport definitional bases and specifications of specialists transport 1.1. Definition and classification of road transport………..5 1.2. Freight transport market based on road transport………..10 1.3. Specification of flat glass road transport………..17 2. Polish and European market of flat glass industry 2.1. History of flat glass manufacturing in Poland…

Polskie systemy ratownicze

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Krajowy system ratowniczy w Polsce &nbsp&nbsp1.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego w Polsce………. 4 &nbsp&nbsp1.2. Ratownictwo w literaturze przedmiotu ……….6 &nbsp&nbsp1.3. Podział ratownictwa ……….9 &nbsp&nbsp1.4. Unormowania prawne Polskiego Systemu Ratownictwa………. 18 Rozdział II Charakterystyka służb ratownictwa w Polsce &nbsp&nbsp2.1. Państwowe Ratownictwo Medyczne ……….33 &nbsp&nbsp2.2. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy……….…

Przyczyny i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie …

Przez administrator

1.1. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne powiatu 1.2. Uwarunkowania demograficzne powiatu 1.3. Uwarunkowania gospodarcze powiatu II. Geneza, przyczyny i formy bezrobocia 2.1. Definicja pracy 2.2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne 2.3. Przyczyny bezrobocia 2.4. Walka z bezrobociem 2.5. Dynamika zmian bezrobocia w Polsce III. Sposoby likwidowania bezrobocia w powiecie 3.1. Struktura bezrobocia w powiecie…

Znaczenie mediów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców i wychowawców

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne ………..9 1.2. Rozwój procesów poznawczych ………..10 1.3. Rozwój emocjonalny ………..17 1.4. Rozwój społeczny……….. 20 1.5. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym……….. 23 Rozdział II Media w świetle literatury 2.1. Media – terminologia……….. 26 2.2.…

Rozwój gospodarczy Egiptu do 2020 r

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Sytuacja w Egipcie w latach 2000-2020 1.1. Rys historyczny………. 4 1.2. Inflacja ……….8 1.3. Bezrobocie……….11 1.4. Siła nabywcza ……….13 Rozdział II Wydarzenia polityczne w 2011 roku i ich konsekwencje 2.1. Wpływ Arabskiej Wiosny na Egipt ……….21 2.2. Sytuacja polityczna ……….25 2.3. Polityka gospodarcza ……….26 2.4. Turystyka…

Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1 Problem alkoholizmu na podstawie literatury przedmiotu 1.1. Pojęcia i typologia alkoholizm…………. 6 1.2. Fazy rozwoju uzależnienia i jego uwarunkowania…………8 1.3. Problemy zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem od alkoholu …………11 1.4. Przyczyny powstawania uzależnień od alkoholu………… 21 1.5. Skutki alkoholizmu………… 24 1.6. Profilaktyka i terapia …………30…

Bariery komunikacji przełożony a podwładny na przykładzie przedsiębiorstwa X

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne komunikacji 1.1. Istota komunikacji, funkcje ……….5 1.2. Rodzaje komunikacji ……….8 1.3. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………. 9 1.4. Modele komunikacji………. 13 1.5. Instrumenty komunikacji………. 18 Rozdział 2 Komunikacja w przedsiębiorstwie 2.1 Bariery utrudniające komunikację………. 21 2.2. Komunikacja w przedsiębiorstwie ……….23 2.3. Problemy wynikające z nieprawidłowej…

Ciąża – profilaktyka i powikłania

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Uwagi ogólne 1.1 Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – analiza definicyjna pojęć. 1.2 Opieka medyczna w okresie prekoncepcyjnym i w czasie ciąży. 1.2.1 Cele opieki przedkoncepcyjnej i prenatalnej. 1.2.2 Indywidualne czynniki ryzyka kobiet i mężczyzn. 1.2.3 Styl życia i zachowania zdrowotne. 1.2.4 Czynniki genetyczne. 1.2.5 Czynniki psychoemocjonalne.…

Znaczenie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bajkoterapia a dziecko w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2 Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.3 Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii 1.4 Rola bajki w życiu dziecka 1.5 Rodzaje bajek terapeutycznych 1.6 Przebieg zajęć bajkoterapeutycznych 1.7 Zalety i wady bajkoterapii Rozdział 2…

Stymulowanie rozwoju plastycznego u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych technik malarskich

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój przez twórczość 1.1. Malarstwo, jako forma aktywności twórczej 1.1.1. Historia malarstwa 1.1.2. Charakterystyka malarstwa 1.1.3. Malarstwo abstrakcyjne Rozdział II Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2.1.1. Rozwój psychofizyczny 2.1.2. Rozwój społeczny 2.1.3. Rozwój emocjonalny 2.2. Rozwój plastyczny dziecka w wieku…

Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w świetle literatury przedmiotu i obowiązujących przepisów 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i opis zaburzenia według DSM IV…….. 3 1.2 Specyfika rozwoju osobowościowego dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim ……..6 1.3 Funkcjonowanie jednostki w sferze procesów orientacyjnych, intelektualnych i…

Związki miłosne dorosłych dzieci alkoholików

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Alkoholizm i jego wpływ na członków rodziny 1.1. Próba zdefiniowania pojęcia alkoholizmu 1.2. Zjawisko współuzależnienia 1.3. Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym Rozdział II Dorosłe dzieci alkoholików 2.1. Ujęcie terminu dorosłe dzieci alkoholików w literaturze przedmiotu 2.2. Charakterystyczne cechy i problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików 2.3.…

Zakres zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w zarządzaniu Kryzysowym w Polce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zarządzanie kryzysowe – aspekt teoretyczny 1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania kryzysowego 1.2. System i fazy zarządzania kryzysowego 1.3. Organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe 1.4. Zarządzanie kryzysowe – aspekt prawny Rozdział 2 Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2.1. System bezpieczeństwa narodowego 2.2. Istota…

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy w sytuacji pandemii Covid-19.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Cele badań …………5 1.2. Problemy i hipotezy badawcze …………7 1.3. Metody i narzędzia badawcze …………13 Rozdział 2 Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego 2.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania kryzysowego …………19 2.2. System i fazy zarządzania kryzysowego …………26 2.3. Zarządzanie kryzysowe w…

Kary i nagrody w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Uwarunkowania procesu wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 1.1. Definicja wychowania w świetle literatury pedagogicznej……… 5 1.2. Struktura procesu wychowania ………7 1.2.1. Ideał wychowania ………7 1.2.2. Cele wychowania ………8 1.2.3. Zasady wychowania……… 10 1.2.4. Metody wychowania……… 11 1.3. Proces wychowania w świetle dotychczasowych analiz i badań…………

Pojęcie przyjaźni u dzieci 5-6 letnich na podstawie wypowiedzi i rysunku tematycznego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Przyjaźń w ujęciu teoretycznym i empirycznym 1.1. Definicja i istota przyjaźni………. 5 1.2. Czynniki kształtujące relacje rówieśnicze dziecka………. 9 1.3. Znaczenie przyjaźni w życiu dziecka ……….13 1.4. Przegląd wybranych badań tematycznych………. 18 Rozdział 2 Rozwój dziecka 5-6 letniego – charakterystyka 2.1. Rozwój poznawczy ……….22 2.2. Rozwój emocjonalny……….…

Motywacja i ocena jako element zarządzania pracownikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi w świetle literatury 1.1 Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi ……….5 1.2. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi ……….10 1.3. Charakterystyka modeli kształtujących koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi ……….15 Rozdział II Teoretyczne podstawy motywacji 2.1. Pojęcie motywowania i jego znaczenie ……….21 2.2. Teorie…

System opieki społecznej na poziomie gminnym na przykładzie gminy XY

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zarys systemu opieki społecznej 1.1. Historia systemu opieki społecznej w Polsce ……….4 1.2. Podstawy prawne i cele systemu opieki społecznej………. 8 1.3. Rodzaje świadczeń w zakresie opieki społecznej ……….12 1.3.1. Zasiłki ……….13 1.3.2. Praca socjalna ……….15 1.3.3. Poradnictwo specjalistyczne ……….16 1.3.4. Interwencja kryzysowa ……….16 1.3.5. Schroniska i…

Elementy systemu motywacyjnego w budowaniu ścieżki rozwoju żołnierzy zawodowych wojska polskiego na przykładzie jednostki xyz

Przez administrator

Wstęp……….4 Zarządzanie zasobami ludzkimi – przegląd literatury 1.1. Istota zasobów ludzkich ……….13 1.2. Rola zasobów ludzkich w organizacji………. 19 1.3. Modele teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi ……….20 1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi………. 25 Rozdział 2 Budowanie ścieżki kariery zawodowej w systemie motywacyjnym 2.1. Pojecie, definicja motywacji, motywowania oraz systemu…

Logistyka zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście ABC

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Charakterystyka odpadów komunalnych i gospodarka nimi 1.1. Pojęcie i podstawowe cechy odpadów komunalnych………..7 1.2. Klasyfikacja odpadów komunalnych………..10 1.3. Prawa i obowiązki organów gmin w zakresie gospodarki odpadami………..15 Rozdział 2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście ABC. 2.1. Charakterystyka miasta ABC………..26 2.2. System zarządzania odpadami komunalnymi w ABC………..29 Rozdział…